Obec Medzany rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • AKTUALITY
  • HISTORIA
  • FOTOGALERIA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Komunálne voľby 2018

                                                                                                       *

Obecné zastupiteľstvo

M E D Z A N Y

                                                            O Z N Á M E N I E

O určení počtu poslancov OZ, o utvorení volebného obvodu a rozsahu výkonu funkcie starostu obce pre voľby do orgánov samosprávy obcí

                                                               10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 22/2018 zo dňa 11.05.2018 a uznesením č. 27/2018 zo dňa 15.08.2018

                                                                       

                                                                      určilo,

1. 1 (jeden) volebný obvod, ktorý tvorí obec Medzany v súlade s § 166 ods. 3 zákona číslo 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

2. 5 (päť) poslancov Obecného zastupiteľstva v Medzanoch na celé volebné obdobie rokov 2018-2022 v zmysle ustanovenia § 11 ods. 3 písmeno d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

3. Výkon funkcie starostu v rozsahu 1 (jedna), t. j. v plnom rozsahu počas celého funkčného obdobia rokov 2018 – 2022 podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písmeno i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

V Medzanoch dňa 15.08.2018

                                                                                                        Kipikaša Jozef

                                                                                                         starosta obce

*

*

Voľby do orgánov samosprávy obcí Informácie pre voliča

I.Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

                              v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II. Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III. Právo byť volený Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

• výkon trestu odňatia slobody,

• právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV. Spôsob hlasovania Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

*

*

Obec M E D Z A N Y 082 21 Medzany 152POČET OBYVATEĽOV OBCE k voľbám do orgánov samosprávy obce


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí,

ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018.

V zmysle § 171 ods. 9 a § 176 ods.8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je počet

obyvateľov obce Medzany ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí,

ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018, t.j. ku dňu 10. 07 . 2018


                                                                     878


V Medzanoch dňa 15.08.2018


                                                                                                 Kipikaša Jozef

                                                                                                  starosta obce